Skip to content

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief december 2023

Beste leden,

Hierbij de Uitnodiging voor het Nieuwjaarsstamppotbuffet op 6 januari 2024 om 17:30 uur in de kantine van DSC.

Je kunt je opgeven door een mail naar Dicky Bos (bendbos@kpnmail.nl) te sturen of via onze Whatsappgroep of onderstaand opgaveformulier.

De mail of het appje graag voor 24 december a.s. versturen!

De bijdrage bedraagt € 5,00 p.p., een introducee betaalt € 15,00 p.p..
Het bedrag voor 24 december overmaken op bankrekening: NL61RABO00136089860 t.n.v. DSC AFD. JEU DE BOULES.
Bij de overschrijving graag Naam en Nieuwjaarsstamppotbuffet vermelden.

Nieuwe activiteiten in 2024

 6 januari: Nieuwjaarsstamppot, om 17:30 uur

31 maart: Spelen van 10-11u, daarna paasbrunch

22 juni: Zomertoernooi

25 augustus: Najaarstoernooi, met barbecue

Voor het zomertoernooi willen we familie en/of vrienden van de leden uitnodigen om eens mee te komen spelen. Verdere informatie volgt!

Bijdrage bij toernooien

 Het bestuur heeft besloten om per toernooi een bijdrage van 5 euro te vragen. Dit i.v.m. de stijgende kosten en de terugloop van het aantal leden. Voor introducés is de bijdrage 15 euro.

We hebben ook besloten de toernooien drie keer een half uur te gaan spelen.

Kort verslag van de jaarvergadering op 20-10-2023

 Voltallig bestuur en 16 leden aanwezig.

Er wordt een ogenblik stilte gehouden voor de leden Ernst Vreeling en Babs Leenman i.v.m. met hun overlijden.

Er kunnen dit jaar enkele leden worden verwelkomt.

Activiteiten in het afgelopen jaar:

14 januari: Nieuwjaarsstampot; 9 april: Paasbrunch; 30 juni: Het zomertoernooi werd afgelast; 26 augustus: Najaarstoernooi; 7 september: De uitwisseling met “De Vijfhoek” gaat vanwege het weer niet door.

John Smit neemt na 9 jaar afscheid als lid en bestuurslid. Voor zijn enorme inzet (o.a. het onderhouden van de website en het verzorgen van de nieuwsbrief ) wordt hij geprezen en tevens bedankt met een afscheidscadeau.

Ally Tempelman wordt als bestuurlid verkozen en neemt zijn werk over.

Met dank aan Dicky en Fred worden de notulen en de jaarrekening goedgekeurd.

De contributie voor 2024 wordt niet verhoogd.

Tom wordt bedankt voor het onderhoud van de speelvelden.
Er wordt geen winterstop voorgesteld.

Na afloop van de jaarvergadering wordt iedereen bedankt voor de komst. Tot slot is er een hapje en een drankje. Er wordt gezellig nagebabbeld.

Wist u dat:

  •  Tom de achterste twee banen (7 t/m 10) had klaargemaakt voor het nazomertoernooi, maar dat er op de eerste 5 banen werd gespeeld?
  • Dat de tegenstander altijd de “vijand” is?
  • Hans op de zondagmorgen toen de klok verzet werd twee uur te vroeg op de baan was?
  • De verslagen met foto’s van activiteiten op onze website staan: https://www.jeudeboulesdiepenveen.nl.

 

Het bestuur wenst jullie voor 2024 een sportief jeudeboulesjaar toe.

 ——————————————————————————————-

Opgaveformulier voor het Nieuwjaarsstamppotbuffet

 Ik ………………………………………………………….…………………………..geef mij op voor het Nieuwjaarsstamppotbuffet op 6 januari 2024 en neem wel/ niet een introducee mee.
Inleveren uiterlijk 24 december a.s. bij Dicky Bos, Draaiomsweg 28 of per mail (bendbos@kpnmail.nl), of via de Whatsappgroep.