Skip to content

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld op 18 oktober 2007. Enkele aanpassingen zoals vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 20 november 2013 en 20 oktober 2014 zijn hierin verwerkt.

De DSC afdeling Jeu de Boules De afdeling draagt de naam: DSC afdeling Jeu de Boules.

De afdeling heeft tot doel

: – inwoners van Diepenveen en omgeving in de gelegenheid te stellen de Jeu de Boules sport op recreatieve basis te beoefenen.

– meer bekendheid te geven aan de Jeu de Boules sport in het algemeen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

– het, onder voorwaarden, beschikbaar stellen van de banen. – andere middelen welke voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

Het verenigingsjaar alsmede het boekjaar loopt van 1 juli tot en met  30 juni.

HET LIDMAATSCHAP
Aanmelding als lid geschiedt door het afgeven van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan het bestuur. Het nieuwe lid ontvangt een uitdraai van de spelregels, zoals in onze afdeling van kracht zijn en het huishoudelijke reglement.

Het lidmaatschap gaat in na acceptatie door het bestuur en betaling van het entreegeld welke gelijk het lopende betalingstermijn dekt.

De contributie voor het lidmaatschap wordt in 3 termijnen per jaar middels een automatische afschrijving geïnd, de betalingstermijnen lopen van juli t/m oktober, november t/m februari en van maart t/m juni

Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging en tenminste 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn of bij overlijden.  In andere voorkomende gevallen beslist het bestuur.

GELDMIDDELEN

De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Het bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd geheel of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van contributie te verlenen, waarbij aangetekend dat ereleden en leden van verdiensten hier geen rechten kunnen doen gelden.

HET BESTUUR
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging

Het afd. bestuur bestaat uit tenminste vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er taken die door meewerkende leden worden uitgevoerd. Het bestuur zal zich bezig houden met: – het beleid van de afdeling – leidinggeven aan de activiteiten van de afdeling.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Eénmaal per jaar, bij voorkeur in de maand oktober, wordt de algemene  ledenvergadering gehouden, deze dient vóór de algemene ledenvergadering van de DSC OMNI plaats te vinden.

Het bestuur stelt de datum, plaats en agenda vast.

De leiding van de algemene ledenvergadering is in handen van de voorzitter van de afdeling, of bij afwezigheid van de voorzitter in handen van een door de voorzitter aangewezen bestuurslid.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht.

Bij stemmen over personen betreffende kiezen of herkiezen van bestuursleden is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

De leden van de afdeling hebben met inachtneming van de door de voorzitter te bepalen orde, het recht van interpellatie, initiatief en amendement, met dien verstande, dat de vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behandeling in aanmerking komt.

Voor aanvang van de vergadering zullen alle aanwezigen een presentielijst tekenen.


De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering moet in ieder geval de navolgende punten bevatten:

a. opening

b. goedkeuring van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering

c. verslag van het bestuur over de werkzaamheden van het afgelopen jaar

d. verslag van het bestuur over de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar

e. plannen van het bestuur voor het intredende verenigingsjaar

f. begroting voor het intredende verenigingsjaar

g. verkiezing en benoeming nieuw bestuur, dit voor zover van toepassing

h. vaststellen van  bedragen genoemd in het huishoudelijk reglement

i. rondvraag

j. sluiting


De penningmeester van de Omni controleert ten minste 1 maal per jaar  de geldstroom van de afdeling.

De penningmeester van de afdeling zal in elke bestuursvergadering verslag doen van de financiële ontwikkelingen.

Indien er aannemelijke redenen zijn, of op verzoek van  2/3 van de leden, kan er een kascontrolecommissie van minimaal 2 personen worden benoemd voor een nadere controle.

Het bestuur is dan verplicht alle (mogelijke) faciliteiten aan de kascontrole commissie te verlenen.

Het bestuur wordt in principe voor 3 jaar gekozen en kan zich na deze periode herkiesbaar stellen.  De leden zijn gehouden het bestuur bij  te staan en te ondersteunen.

Indien een bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt, stelt de rest van het bestuur een nieuwe kandidaat voor.

Tegenkandidaten moeten bij het bestuur bekend zijn en wel tenminste drie dagen voor de algemene ledenvergadering.

Alle leden worden regelmatig op de hoogte gebracht van de door het bestuur noodzakelijk geachte mededelingen.

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel verkregen tijdens de Jeu de Boules activiteiten.

SLOTBEPALINGEN
Waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, besluit het bestuur.

De leden worden geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.